• Zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIERE KLANT

(De algemene voorwaarden voor de zakelijke klant staan onderin van dit pagina of open deze link)

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant een product verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en waarbij dit product door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: Easly die een breed scala aan gevalideerde thuistests (met in vele gevallen medische interpretatie en advies) aanbiedt; Easly is NEN 7510 / 7512/ 7513 – gecertificeerd.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Account: het account (of resultatendashboard) dat door de ondernemer (specifiek: de arts van de ondernemer) wordt beheerd op naam van de klant om testinformatie te verstrekken of informatie bevat die door de klant is verstrekt nadat de klant een bestelling heeft geplaatst voor een product en zich registreert.
 11. Laboratorium Mozand en Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae: de onafhankelijke laboratoria waar ondernemer mee samenwerkt t.b.v. de medische testen. Medisch laboratoria Lab stein is DAKKS en ISO 15189 en 17025 gecertificeerd.
  Mozand lab heeft de ISO 15189 in aanvraag en reeds een goed bevonden document review. Verwachte goedkeuring maart 2023.
 12. Medisch adviseur: een in Nederland BIG geregistreerd medisch professional;
 13. Monster: een bloed-, urine-, speekselmonster of ander lichaamseigen materiaal van het type dat het laboratorium nodig heeft om de tests uit te voeren die relevant zijn voor het product dat is besteld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Door aankoop van het product via de website bevestigt de klant minimaal 18 jaar oud te zijn.
 8. Het laboratorium zal het verkregen monstermateriaal enkel en alleen gebruiken voor de aangevraagde analyse. Het laboratorium mag daarentegen wel geanonimiseerd monstermateriaal gebruiken ter validatie/verificatie van methode en als controlemateriaal binnen de diagnostiek van het laboratorium om resultaten te controleren. Bij het goedkeuren van deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met het anoniem gebruiken van zijn/haar gegevens voor bovengenoemde doeleinden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De ondernemer biedt een breed scala aan gevalideerde thuistests (vaak tezamen met medische interpretatie en advies bij de resultaten).
 2. Een aanbod met de vermelding van een aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Het product is afhankelijk van beschikbaarheid. Als het product niet beschikbaar is, wordt de klant zo snel mogelijk geïnformeerd. De klant heeft de mogelijkheid de bestelling te annuleren en een volledige restitutie te ontvangen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het akkoord bevinden van deze overeenkomst, gaat de klant ook akkoord met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Met deze wet wordt de basis gelegd voor een arts-patiënt relatie.
 3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 7. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het e-mailadres van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over gebruik van het product en garanties na aankoop;
 • de prijs omvat alle belastingen van het product alsmede de levering van het product aan de klant, evenals de levering van testservices door het laboratorium en de levering van testinformatie. Wanneer de klant het product in een apotheek of bij een retailer koopt, is de prijs die de klant aan deze partij betaalt voor het product tevens de prijs voor de testdiensten door het laboratorium en de verstrekking van de testuitslag aan de klant;
 • indien de klant een herroepingsrecht heeft, een formulier om gebruik te maken van de herroeping.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels een email te sturen naar de klantenservice. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Het bijvoegen van het retourformulier (te downloaden via de website) is verplicht. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle reeds voltooide betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit uit van het herroepingsrecht:
 • Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten indien dit bij het aanbod staat vermeld. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt.

Artikel 9 – Nakoming

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer of diens toeleverancier verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De producten worden na de orderbevestiging binnen maximaal 5 werkdagen verzonden naar het door de klant verstrekte adres. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Als de leveringslocatie wordt gewijzigd nadat de orderbevestiging is gestuurd, wordt het product op het oorspronkelijke adres afgeleverd.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Product gerelateerde risico’s gaan op de klant over zodra het product is afgeleverd op het afleveradres dat in de orderbevestiging is vermeld.
 3. Indien na ontvangst van het product blijkt dat het verkeerde product is verzonden of het product is beschadigd of niet compleet is dient de klant dit z.s.m. te melden aan de klantenservice per e-mail of telefoon. De klant wordt zo snel mogelijk een vervangend product toegestuurd.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Indien noodzakelijk dient de klant de test zelf per meegeleverde medische antwoordenvelop (Post NL) op te sturen naar het laboratorium, alwaar de tests worden verwerkt. Resultaten worden gevalideerd door het hoofd van het laboratorium.
 6. Naar aanleiding van een bepaalde uitslag, kan een certificaat worden afgegeven.
 7. Per test categorie kunnen specifieke zaken m.b.t de uitslag gemeld worden.
 8. De ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 9. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de ondernemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en de ondernemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is de ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel.
 2. De klant is nimmer verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Garanties en aansprakelijkheid

 1. Ingeval de klant het product per post ontvangt of het product in de winkel koopt dient de klant de bijgesloten gebruiksaanwijzing en voor sommige testen de beschikbare online instructievideo nauwkeurig op te volgen. Indien de klant de bijgesloten gebruiksaanwijzing en/of instructievideo niet stipt opvolgt kan door de ondernemer voor de resultaten geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
 2. Teneinde testresultaten te verkrijgen dient de klant een account te hebben aangemaakt en de ID-verificatie volledig te hebben doorlopen in het account. Het niet verifiëren van de klant kan ertoe leiden dat het testresultaat niet kan worden verwerkt. De testresultaten worden beoordeeld door een van de artsen van Easly. Omdat hiermee een onderlinge behandelrelatie wordt aangegaan, is Easly wettelijk verplicht de identiteit van de klant te verifiëren.
 3. De klant is verantwoordelijk voor het doorlopen van alle testinstructies. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor onjuist gebruikte, en dus onbruikbare, tests en behoeft deze dan ook niet te vergoeden.
 4. De klant mag het gebruikersaccount niet dupliceren. Wanneer de klant een account aanmaakt, gaat de ondernemer ervan uit dat de klant de juiste contactgegevens verstrekt. Alleen dan heeft de klant toegang tot de persoonlijke testinformatie.
 5. Er is geen garantie dat de uitgevoerde tests en de daaruit volgende testresultaten als onderdeel van de services 100% nauwkeurig zullen zijn vanwege de aard van de uitgevoerde tests. 
 6. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien: de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De klant erkent door het gebruik van het product dat de door de ondernemer verstrekte testresultaten geen definitieve diagnose vormen. Alle testresultaten moeten voor een definitieve diagnose door een erkende arts worden geverifieerd.
 9. Het product dient alleen conform de gebruiksaanwijzing gebruikt te worden. De klant verbindt zich tevens om het product niet te gebruiken voor wederverkoop of in strijd met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 10. Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de ondernemer die bij zorgvuldig handelen door de ondernemer zou zijn vermeden, is de ondernemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
 11. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • het e-mailadres van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over gebruik van het product en garanties na aankoop;
 • de prijs omvat alle belastingen van het product alsmede de levering van het product aan de klant, evenals de levering van testservices door het laboratorium en de levering van testinformatie. Wanneer de klant het product in een apotheek of bij een retailer koopt, is de prijs die de klant aan deze partij betaalt voor het product tevens de prijs voor de testdiensten door het laboratorium en de verstrekking van de testuitslag aan de klant;
 • indien de klant een herroepingsrecht heeft, een formulier om gebruik te maken van de herroeping.
 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-, of incidentele schade, inclusief schade voor verlies van gegevens, verlies van reputatie, verlies van winst, verlies van emotioneel welzijn veroorzaakt door de testinformatie en/of -resultaten, die voortvloeien uit of verband houden met het product dat de ondernemer en/of schade wegens door de ondernemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
 2. De in lid 12 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de ondernemer of derden.
 4. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door toeleveranciers of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 13 – Privacybeleid en Wachtwoord

 1. Het Privacy- en Cookiebeleid wordt door de ondernemer op de website vermeld.
 2. Het wachtwoord dat de klant ter registratie aanmaakt dient vertrouwelijk te worden gehouden, niet aan anderen te worden bekendgemaakt en alleen door de klant te worden gebruikt.
 3. Indien de klant vermoedt dat het account of wachtwoord bij een derde bekend is, dient de klant ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen. De ondernemer is echter nimmer aansprakelijk indien deze gegevens bij een derde partij bekend zijn of indien hier door een derde partij misbruik van wordt gemaakt.

Artikel 14 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer via klantenservice@easly.nl.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer het geleverde product kosteloos vervangen.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Easly heeft een overeenkomst met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De Geschillencommissie Zorg Algemeen (hierna te noemen de Commissie) behandelt overeenkomstig het voor haar geschreven reglement alle door cliënten aan haar voorgelegde geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met de zorgaanbieder, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot het product berusten bij ondernemer, toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder know-how, methoden en concepten.
 3. Het is de klant en derden verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. De informatie op de website van ondernemer bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien de klant vragen heeft omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dient de klant een (huis)arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.


ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE KLANT

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant een product verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en waarbij dit product door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: Easly die een breed scala aan gevalideerde thuistests (met in vele gevallen medische interpretatie en advies) aanbiedt; Easly is NEN 7510 / 7512/ 7513 – gecertificeerd.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Account: het account (of resultatendashboard) dat door de ondernemer (specifiek: de arts van de ondernemer) wordt beheerd op naam van de klant om testinformatie te verstrekken of informatie bevat die door de klant is verstrekt nadat de klant een bestelling heeft geplaatst voor een product en zich registreert.
 11. Laboratorium Mozand en Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae: de onafhankelijke laboratoria waar ondernemer mee samenwerkt t.b.v. de medische testen. Medisch laboratoria Lab stein is DAKKS en ISO 15189 en 17025 gecertificeerd.
  Mozand lab heeft de ISO 15189 in aanvraag en reeds een goed bevonden document review. Verwachte goedkeuring maart 2023.
 12. Medisch adviseur: een in Nederland BIG geregistreerd medisch professional;
 13. Monster: een bloed-, urine-, speekselmonster of ander lichaamseigen materiaal van het type dat het laboratorium nodig heeft om de tests uit te voeren die relevant zijn voor het product dat is besteld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Door aankoop van het product via de website bevestigt de klant minimaal 18 jaar oud te zijn.
 8. Het laboratorium zal het verkregen monstermateriaal enkel en alleen gebruiken voor de aangevraagde analyse. Het laboratorium mag daarentegen wel geanonimiseerd monstermateriaal gebruiken ter validatie/verificatie van methode en als controlemateriaal binnen de diagnostiek van het laboratorium om resultaten te controleren. Bij het goedkeuren van deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met het anoniem gebruiken van zijn/haar gegevens voor bovengenoemde doeleinden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De ondernemer biedt een breed scala aan gevalideerde thuistests (vaak tezamen met medische interpretatie en advies bij de resultaten). 
 2. Een aanbod met de vermelding van een aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Het product is afhankelijk van beschikbaarheid. Als het product niet beschikbaar is, wordt de klant zo snel mogelijk geïnformeerd. De klant heeft de mogelijkheid de bestelling te annuleren en een volledige restitutie te ontvangen.

Artikel 4 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
  2. Bij het akkoord bevinden van deze overeenkomst, gaat de klant ook akkoord met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Met deze wet wordt de basis gelegd voor een arts-patiënt relatie. 
  3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
  7. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het e-mailadres van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over gebruik van het product en garanties na aankoop;
 • de prijs omvat alle belastingen van het product alsmede de levering van het product aan de klant, evenals de levering van testservices door het laboratorium en de levering van testinformatie. Wanneer de klant het product in een apotheek of bij een retailer koopt, is de prijs die de klant aan deze partij betaalt voor het product tevens de prijs voor de testdiensten door het laboratorium en de verstrekking van de testuitslag aan de klant;
 • indien de klant een herroepingsrecht heeft, een formulier om gebruik te maken van de herroeping.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels een email te sturen naar de klantenservice. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Het bijvoegen van het retourformulier (te downloaden via de website) is verplicht. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle reeds voltooide betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. 
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit uit van het herroepingsrecht:
 • Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten indien dit bij het aanbod staat vermeld. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt.

Artikel 9 – Nakoming

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door de ondernemer of diens toeleverancier verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

  1. De producten worden na de orderbevestiging binnen maximaal 5 werkdagen verzonden naar het door de klant verstrekte adres. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Als de leveringslocatie wordt gewijzigd nadat de orderbevestiging is gestuurd, wordt het product op het oorspronkelijke adres afgeleverd.
  2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Product gerelateerde risico’s gaan op de klant over zodra het product is afgeleverd op het afleveradres dat in de orderbevestiging is vermeld.
  3. Indien na ontvangst van het product blijkt dat het verkeerde product is verzonden of het product is beschadigd of niet compleet is dient de klant dit z.s.m. te melden aan de klantenservice per e-mail of telefoon. De klant wordt zo snel mogelijk een vervangend product toegestuurd.
  4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Indien noodzakelijk dient de klant de test zelf per meegeleverde medische antwoordenvelop (Post NL) op te sturen naar het laboratorium, alwaar de tests worden verwerkt. Resultaten worden gevalideerd door het hoofd van het laboratorium.
  6. Naar aanleiding van een bepaalde uitslag, kan een certificaat worden afgegeven.
  7. Per test categorie kunnen specifieke zaken m.b.t de uitslag gemeld worden.
  8. De ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  9. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de ondernemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en de ondernemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is de ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel.
 2. De klant is nimmer verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Garanties en aansprakelijkheid

 1. Ingeval de klant het product per post ontvangt of het product in de winkel koopt dient de klant de bijgesloten gebruiksaanwijzing  en voor sommige testen de beschikbare online instructievideo nauwkeurig op te volgen. Indien de klant de bijgesloten gebruiksaanwijzing   en/of instructievideo niet stipt opvolgt kan door de ondernemer voor de resultaten geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
 2. Teneinde testresultaten te verkrijgen dient de klant een account te hebben aangemaakt en de ID-verificatie volledig te hebben doorlopen in het account. Het niet verifiëren van de klant kan ertoe leiden dat het testresultaat niet kan worden verwerkt. De testresultaten worden beoordeeld door een van de artsen van Easly. Omdat hiermee een onderlinge behandelrelatie wordt aangegaan, is Easly wettelijk verplicht de identiteit van de klant te verifiëren. 
 3. De klant is verantwoordelijk voor het doorlopen van alle testinstructies. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor onjuist gebruikte, en dus onbruikbare, tests en behoeft deze dan ook niet te vergoeden.
 4. De klant mag het gebruikersaccount niet dupliceren. Wanneer de klant een account  aanmaakt, gaat de ondernemer ervan uit dat de klant de juiste contactgegevens verstrekt. Alleen dan heeft de klant toegang tot de persoonlijke testinformatie.
 5. Er is geen garantie dat de uitgevoerde tests en de daaruit volgende testresultaten als onderdeel van de services 100% nauwkeurig zullen zijn vanwege de aard van de uitgevoerde tests.  
 6. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien: de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De klant erkent door het gebruik van het product dat de door de ondernemer verstrekte testresultaten geen definitieve diagnose vormen. Alle testresultaten moeten voor een definitieve diagnose door een erkende arts worden geverifieerd. 
 9. Het product dient alleen conform de gebruiksaanwijzing gebruikt te worden. De klant verbindt zich tevens om het product niet te gebruiken voor wederverkoop of in strijd met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 10. Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de ondernemer die bij zorgvuldig handelen door de ondernemer zou zijn vermeden, is de ondernemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag. 
 11. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-, of incidentele schade, inclusief schade voor verlies van gegevens, verlies van reputatie, verlies van winst, verlies van emotioneel welzijn veroorzaakt door de testinformatie en/of -resultaten, die voortvloeien uit of verband houden met het product dat de ondernemer en/of schade wegens door de ondernemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt. 
 2. De in lid 12 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de ondernemer of derden.
 4. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door toeleveranciers of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 13 – Privacybeleid en Wachtwoord

 1. Het Privacy- en Cookiebeleid wordt door de ondernemer op de website vermeld.
 2. Het wachtwoord dat de klant ter registratie aanmaakt dient vertrouwelijk te worden gehouden, niet aan anderen te worden bekendgemaakt en alleen door de klant te worden gebruikt.
 3. Indien de klant vermoedt dat het account of wachtwoord bij een derde bekend is, dient de klant ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen. De ondernemer is echter nimmer aansprakelijk indien deze gegevens bij een derde partij bekend zijn of indien hier door een derde partij misbruik van wordt gemaakt.

Artikel 14 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer via klantenservice@easly.nl.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer het geleverde product kosteloos vervangen.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant  woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
 3. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot het product berusten bij ondernemer, toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder know-how, methoden en concepten.
 3. Het is de klant en derden verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. De informatie op de website van ondernemer bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien de klant vragen heeft omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dient de klant een (huis)arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.